A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye:

 • Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél,
 • külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél.

A minszki külképviseleten benyújtott kérelmek esetén az anyakönyvi kivonatot a magyar illetékes hatóság állítja ki, amit postai úton továbbítanak a külképviseletre.

Az állampolgárság megszerzésére irányuló, valamint az állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni, a kivonat kiállítására automatikusan nem kerül sor. Az anyakönyvezést végző szerv ebben az esetben Budapest Főváros Kormányhivatala.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, amelyet az illetékes hatóság nem ad vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi eljárás alapiratát képezi. Lehetősége van arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról készült hiteles másolatot használja fel a hatóság az eljárásban. Ebben az esetben a másolat-hitelesítés díját meg kell fizetnie.

Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven készült, fordítás nem szükséges, minden más külföldi okiratot csak hiteles magyar nyelvű fordítással lehet az eljárásban elfogadni.

A) Születés hazai anyakönyvezése

Mindkét szülő hozzájárulása szükséges, függetlenül attól, hogy házasok-e vagy sem! Amennyiben az egyik szülő nem tud személyesen jelen lenni a kérelem beadásakor, abban az esetben a másik szülőnek hozzá kell járulnia az anyakönyvezéshez közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban. A hozzájárulás mellett a gyermek kérelmezendő nevére és a gyermek lakcímére vonatkozóan is nyilatkozatokat kell tennie a távolmaradó szülőnek.

HÁZASSÁGBAN SZÜLETETT GYERMEK ESETÉN

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat– szükség esetén hiteles magyar fordítással;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLETETT GYERMEK, APAI ELISMERÉS NÉLKÜL

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

A HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLETETT GYERMEK ANYAKÖNYVEZÉSE APAI ELISMERÉSSEL

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni. Az apa által a belorusz anyakönyvi hatóságnál tett apai elismerő nyilatkozatot – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát az anya hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazza, stb.) – elfogadjuk.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti születési anyakönyvi kivonat– szükség esetén hiteles magyar fordítással;
 • a belorusz hatóság előtt tett eredeti apai elismerés, ha van– szükség esetén hiteles magyar fordítással; (ennek tartalmaznia kell az anya beleegyező nyilatkozatát, ha nem tartalmazza, akkor azt az anyának utólag a konzuli tisztségviselő előtt meg kell tennie).
 • anya terhességi kiskönyv;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú szülő lakcím-kártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • mindkét szülő személyes megjelenése szükséges;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges

  Adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat– szükség esetén hiteles magyar fordítással(ha a házasságot nem Fehéroroszországban kötötték, bizonyos esetekben Apostille tanúsítvánnyal ellátva);
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata;
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat) – szükség esetén hiteles magyar fordítással

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

   Adatlap házasság hazai anyakönyvezéséhez

C) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet– szükség esetén hiteles magyar fordítással;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb, mint egy éve lejárt útlevél).

D) Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése

2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.

A kérelemhez szükséges mellékletek: lásd: házasság hazai anyakönyvezése

Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van lehetőség.

Adatlap bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anykönyvezéséhez

E) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelem postai úton is benyújtható.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • halotti anyakönyvi kivonat– szükség esetén hiteles magyar fordítással;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

  Adatlap haláleset hazai anyakönyvezéséhez